Rozmaite

Działy rachunkowości

Czytając wszelkie przepisy i rozporządzenia, które regulują funkcjonowanie rachunkowości, można zaobserwować, iż jest ona podzielona na trzy działy:

Księgowość – to podstawowy element rachunkowości. Księgowość jest odpowiedzialna za zadania rejestracyjne, których dotyczy rachunkowość tj. dokładnie rejestruje wszelkie zdarzenia i operacje gospodarcze w danej jednostce. Należy zaznaczyć, iż wszystkie te zdarzenia i operacje księgowość ujmuje w wartościach pieniężnych, niekiedy też w ilościowych. Oczywiście wszystkie te zdarzenia i operacje gospodarcze muszą być odpowiednio udokumentowane, gdyż to one mają przecież wpływ na majątek firmy oraz źródła jego pochodzenia.

Kalkulacja – polega ona na tym, iż ustala się tutaj koszt jednostkowy produktu, który zostaje wytworzony przez dane przedsiębiorstwo i dzięki temu można wyliczyć koszty, które zostały poniesione na rzecz wytworzenia tego produktu. Ponadto kalkulacja daje obraz całościowy poniesionych kosztów w trakcie procesu wytwarzania produktu tzw. układ kalkulacyjny kosztów. Jest ona bardzo ważnym elementem w rachunku kosztów. Wśród rodzajów kalkulacji wyróżnić można: ofertową, wynikową, wstępną, kosztu częściowego i kosztu pełnego. Jeżeli zaś chodzi o metody kalkulacji wyróżnia się tutaj: metodę doliczeniową i metodę podziałową.

Sprawozdawczość – ta dziedzina rachunkowości pełni funkcje sprawozdawcze. Głównym celem sprawozdawczości jest przygotowywanie wszelkich informacji o stanie majątkowym i finansowym jednostki. Służą ku temu sprawozdania finansowe, które są zbiorem danych o jednostce i są one przeznaczone również dla podmiotów zewnętrznych, uprawnionych do kontrolowania jednostki w tym zakresie. W księgach rachunkowych jednostki wszelkie dane muszą jasno i dokładnie obrazować jej sytuację majątkową, dochodową i finansową.

Należy też pamiętać, iż wszelkie dane przedstawiane w dokumentach rachunkowych musząc być przedstawiane w sposób istotny, rzetelny i prawidłowy. Aspekty te wskazuje również: http://mh.szczecin.pl

Podstawą sprawozdawczości jest sprawozdanie finansowe, które powinno zawierać: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat, rachunek z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w funduszu własnym.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *